Senatul Universității din București a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2017, pentru studii universitare de licență.

Potrivit documentului, la concursul de admitere se pot înscrie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, sau diplomă echivalentă cu aceasta. Admiterea este deschisă și cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe facultăţi sau domenii din cadrul Universităţii din Bucureşti, sau din alte instituţii de învăţământ superior, dar poate fi admis la un singur program de studii, pe locuri finanţate de la buget. În situația în care un candidat a fost declarat admis concomitent la cel mult două universităţi, facultăţi sau specializări, indiferent de ciclul de studii, acesta va trebui să opteze pentru aceea la care doreşte să fie admis pe locuri finanţate de la buget.

Pentru acei candidaţi care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), pentru preluarea datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi.

Metodologia de admitere pentru studii universitare de licență, sesiunea 2017, vine cu o serie de noutăți.

Astfel, pentru a simplifica procesul, facultățile vor putea dezvolta platforme online pentru înscriere, potrivit metodologiilor proprii. În aceste situații, se vor solicita datele de identificare personale, conform cărţii de identitate/paşaportului.

Mai mult, înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură.

Respectând procedurile de simplificare birocratică din 2016, nici la admiterea din acest an candidații nu vor mai depune copii legalizate ale diplomelor și ale celorlalte acte necesare, acestea urmând să fie certificate prin confruntarea cu documentele originale de către membrii comisiei de admitere.

O altă noutate vizează scutirea de la taxa de înscriere la concursul de admitere. Astfel, vor fi scutiți de plata taxei de înscriere la admitere, o singură dată, în cadrul Universităţii din Bucureşti, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, dar și copiii personalului didactic în activitate și cel pensionat, precum și copiii personalului încadrat în cadrul instituției.

Precizăm că structura examenului de admitere, pe facultăți, precum și calendarul admiterii la studii de licență vor fi aprobate într-o ședință de Senat viitoare, la mijlocul lunii martie.

Detalii privind Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2017, pentru studii universitare de licență, puteți găsi în documentul publicat pe website.

Pin It on Pinterest

Share This