În scopul coordonării participării Universității din București la programele europene, a elaborării de proiecte europene de către departamente, facultăți și alte unități din Universitate, precum și monitorizarea implementării lor, vă aducem la cunoștință câteva informații preliminare cu privire la programele de finanțare nerambursabilă ce pot fi accesate la nivelul instituției:

  • „Componenta 1 Memorie europeană” a „Programului Europa Pentru Cetățeni 2014-2020” urmărește sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, la istoria și la valorile comune, precum și la scopul Uniunii. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 100.000 de euro. Data deschiderii depunerii de proiecte este 1 ianuarie 2018, iar data închiderii depunerii de proiecte este 1 martie 2018. Mai multe detalii despre acest program pot fi consultate aici.
  • „Componenta 2 Implicare democratică și participare civică” a „Programului Europa Pentru Cetățeni 2014-2020” urmărește la nivelul Uniunii Europene promovarea cetățeniei europene și îmbunătățirea condițiilor de participare civică și democratică. Data deschiderii depunerii de proiecte este 1 ianuarie 2018, iar data închiderii depunerii de proiecte este 1 martie 2018. Mai multe detalii despre acest program pot fi consultate aici.
  • „Proiecte de tip cloud și de infrastructuri masive de date” din cadrul „Programului Operațional Competivitate 2014-2020” își propune creșterea capacității de cercetare în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică pe plan internațional al universităților și institutelor de cercetare. Mai multe detalii despre acest program pot fi consultate aici.
  • Proiectul „Sprijinirea unor măsuri de creștere a gradului de conștientizare a corupției, atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din administrația publică, din regiunea mai dezvoltată” din cadrul „Programului Operațional Capacitate Administrativă” își propune susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale/ creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice/ îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia. Apelul de proiecte urmează să fie lansat.  Mai multe detalii despre acest program pot fi consultate aici.
  • Proiectul „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” din cadrul „Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” urmărește dezvoltarea economiei sociale ce va contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea serviciilor locale. Apelul de proiecte urmează să fie lansat. Mai multe detalii despre acest program pot fi consultate aici.
  • Proiectul „Măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETS” din cadrul „Programului Operațional Capital Uman” își dorește creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO (Serviciul Public de Ocupare). Data deschiderii depunerii de proiecte este 1 ianuarie 2018, iar data închiderii depunerii de proiecte este 4 iulie 2018. Mai multe detalii despre acest program pot fi consultate aici.
  • Proiectul „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” din cadrul „Programului Operațional Capital Uman” își propune finanțarea unor proiecte prin mecanismul competitiv, dedicate creșterii ratei de acces și participare în învățământul terțiar non-universitar, precum și atractivității ofertelor educaționale din învățământul terțiar universitar și non-universitar. Apelul de proiecte urmează să fie lansat. Mai multe detalii despre acest program pot fi consultate aici.
  • Proiectul „Măsuri integrate pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale” din cadrul Programului Operațional Capital Uman” își dorește finanțarea unor proiecte prin mecanismul competitiv, dedicate creșterii accesului  și echității în învățământul superior din România,  în vederea diminuării ratei de abandon în rândul studenților, prin asigurarea de sprijin financiar studenților din categorii vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale. Apelul de proiecte urmează să fie lansat. Mai multe detalii despre acest program pot fi consultate aici.

În cazul programului „POR 10.3- Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive” termenul limită de depunere al proiectelor este 24 aprilie 2018, iar pentru „ROSE- Proiectul privind Învățământul Secundar ” se suspendă apelul de proiecte pentru o dată ulterioară.

Scopul acestor programe este acela de a încuraja și de a sprijini promovarea cetățeniei europene și îmbunătățirea condițiilor de participare civică și democratică la nivelul Uniunii Europene, dar și de a dezvolta măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității și de a îmbunătăți infrastructura educațională.

Pentru mai multe informații referitoare la depunerea proiectelor, vă rugăm să contactați Departamentul de Fonduri Structurale, la numerele de telefon: (+4) 021 305 82 22, (+4) 021 305 82 24, (+4) 021 305 82 06 sau la contact@fse.unibuc.ro.

Pin It on Pinterest

Share This